Пронајди експертка
jaka zenska

Славка Петковска

Машинство

Челични конструкции

jaka zenska

Маја Стефков

Односи со јавност

Односи со јавност

jaka zenska

Виолета Куновска

Безбедност

родова еднаквост

jaka zenska

Виолета Огненоска

Медицина

Изготвување на персонализирани режими на исхрана. • Едукација и подобрување на животниот стил на луѓето преку континуирана едукација за здрава храна и начини на приготвување на храната. • Намалување на инциденцата на хронични незаразни болести како што се

Љубинка Чанева

Земјоделски науки и храна

изработка на развојни планови, имплементирање на НАССР / ISO 22000:2005 Систем за управување со безбедноста на храната - за сите организации вклучени во синџирот на храната

jaka zenska

Лилјана Јоноски

Земјоделски науки и храна

проект менаџер во областа на земјоделство, рурален развој и туризам, стратешки развој на граѓански организации, родова еднаквост во руралните средини и креирање на родово - сензитивни политики

Маја Салиу

Филологија

Образование, образовен менаџмент

jaka zenska

Д-р ОЛИВЕРА КЛИНЧАРОВА

Економија

Управување со ризици; Лиценциран осигурителен брокер; Лиценциран инвестиционен советник; Овластен сметководител; Судски вештак

Борјанка Кочева Костадинова

Економија

Марија Василевска

Право

Образование; Мониторинг и Евалуација

jaka zenska

Елена Стојановска

Односи со јавност

Приватност/пристап до информации

Мартина Несторовска Велковска

Економија

Финансии, сметководство, контролинг, проек менаџмент