Пронајди експертка
jaka zenska

Маја Стефков

Односи со јавност

Односи со јавност

jaka zenska

Виолета Куновска

Безбедност

родова еднаквост

jaka zenska

Виолета Огненоска

Медицина

Изготвување на персонализирани режими на исхрана. • Едукација и подобрување на животниот стил на луѓето преку континуирана едукација за здрава храна и начини на приготвување на храната. • Намалување на инциденцата на хронични незаразни болести како што се

Љубинка Чанева

Земјоделски науки и храна

изработка на развојни планови, имплементирање на НАССР / ISO 22000:2005 Систем за управување со безбедноста на храната - за сите организации вклучени во синџирот на храната

jaka zenska

Лилјана Јоноски

Земјоделски науки и храна

проект менаџер во областа на земјоделство, рурален развој и туризам, стратешки развој на граѓански организации, родова еднаквост во руралните средини и креирање на родово - сензитивни политики

Маја Салиу

Филологија

Образование, образовен менаџмент

jaka zenska

Д-р ОЛИВЕРА КЛИНЧАРОВА

Економија

Управување со ризици; Лиценциран осигурителен брокер; Лиценциран инвестиционен советник; Овластен сметководител; Судски вештак

Борјанка Кочева Костадинова

Економија

Марија Василевска

Право

Образование; Мониторинг и Евалуација

jaka zenska

Елена Стојановска

Односи со јавност

Приватност/пристап до информации

Мартина Несторовска Велковска

Економија

Финансии, сметководство, контролинг, проек менаџмент